Dla wszystkich wierzących w Chrystusa znaną prawdą jest to, że jest On Słowem Bożym, przez które Bóg stworzył świat i którego przyjście zapowiedział, przemawiając do pierwszych rodziców, gdy ci okazali Mu swą niewierność. Następnie zapowiedź tę powtarzali kolejni prorocy Starego Przymierza, aż spełniła się ona w Jezusie Chrystusie. Potwierdza to sam Jezus, który w 24. rozdziale Ewangelii wg św. Łukasza, idąc po swym zmartwychwstaniu z uczniami do Emaus, I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Wprawdzie czytając Ewangelie, mamy wrażenie, że to w nich zawarta jest cała prawda o Jezusie, tymczasem sam Chrystus poucza nas, że prawda o Nim zawarta jest już w Starym Testamencie, który tym samym jawi się jako droga do poznania Go.

Tak więc, w Piśmie Świętym znajdujemy pełnię Objawienia Bożego. Jest to informacja bardzo istotna, ponieważ jako chrześcijanie powinniśmy znać Pismo Święte, a właściwie stale je głębiej poznawać, z nim obcować, uczyć się go i iść z nim przez życie. Na jego kartach znajdujemy słowa życia, skierowane do ludzi każdego czasu, które nigdy nie tracą na aktualności. Pismo Święte to różnorodność wielu ksiąg, które tradycja chrześcijańska dzieli na Pięcioksiąg Mojżeszowy, księgi historyczne, mądrościowe i prorockie. Każda z tych części zawiera inny ładunek natchnionego przekazu. W sumie tworzą one jednak całość, która obejmuje przykłady niezwykłego działania Boga w historii człowieka, Bożą mądrość, pouczającą, jak ma wyglądać droga życia człowieka wierzącego. W Piśmie Świętym znajdujemy zapowiedzi ostatecznego wyzwolenia ludzi spod panowania zła i grzechu, który zniewalał świat od momentu grzechu Adama. Jest to, jak powiedzieliśmy, zapowiedź przyjścia Mesjasza, która – jak wierzymy – spełniła się w osobie Jezusa Chrystusa.

Już od 10 lat w naszej parafii działa krąg biblijny. Jest to grupa, która czyta i rozważa Pismo Święte. Podczas comiesięcznych spotkań, rozpoczynanych modlitwą, w ciągu ok. godziny omawiamy kolejne księgi Starego Testamentu, zatrzymując się na fragmentach szczególnie istotnych, czasem sprawiających trudności. Przyglądamy się im po to, by ostatecznie w każdym fragmencie przekazu – tak Starego, jak i Nowego Testamentu – poznawać wielkość i miłość Boga. Nie ma Boga jedynie Starego Testamentu. Jest to przecież ten Bóg, który z miłości do człowieka zesłał na świat swego Syna Jednorodzonego, aby Ten oddał swoje życie za nasze grzechy.

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy pragną poznawać Pismo Święte i karmić się bogactwem jego mądrości. Mądrości niezrównanej i nieprzemijającej, bo pochodzi ona od Boga, a prowadzi do poznania Go i zjednoczenia z Nim, a przecież taki jest cel naszej wiary i życia w ogóle. Zapraszamy i Ciebie!!!

Kontakt: Witold Tyborowski tel:501262329